Sayı: 48 – Dosya: Bilim Tarihi 2, 2019

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Onur KINLI – Elif YENEROĞLU: İnsanlık Suçunun Siyaseten İnşası: Nürnberg ve Mirası

Dosya: Bilim Tarihi II

Serpil KAYGIN: Seyyid Şerif Cürcânî’nin Şerhu’l-mevâkıf adlı eserinde nedensellik

Yalçın ÇAKMAK: Richard Leonhard’ın “Galatya’da Kızılbaşlar” Başlıklı Gözlem-Değerlendirmelerinin Analizi ve Osmanlıca Transkripsiyonu

Hasan AYDIN: Gazzâlî’nin aklî/felsefî bilimlere yönelik eleştirileri ve bilim tarihindeki izdüşümleri

Engin Cihad TEKİN: Galileo Galilei’nin Engizisyon Davasının Roma Kilisesi Yasaklı Kitaplar Dizini ve Kitap Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Barışcan DEMİR: Rönesans’tan Kant’a, Sonsuzluğa Saçılmış Düşünceyi Bilimsel Bir Zemine Oturtma Çabasının Kısa Tarihi

Harun ÇAKAN: Osmanlı Düşünce Hayatında Bilimsel Materyalizm’in Etkisi: Materyalizm Kavgası

Hüsnü BİLİR: İktisadın Bir “Bilim” Olarak Ortaya Çıkışında Doğa Bilimlerinin Etkisi

Gökhan KAYA: Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Kültürel Sermaye: Kemalpaşazâde Said Bey’in Usûl-i Maişet-i İnsan adlı Risalesi

Çiğdem ÖZBAY: Tarihçe-i Beşer Adlı Eserin Türk Bilim Tarihi Yazıcılığındaki Yeri

Nurçin İLERİ: “Müzesiyle İftihar Edecek Bir Mektep”: Robert Kolej’de Bir Doğa Tarihi Müzesi

Şeref ETKER: Der Beyan-ı Kamus-ı Teşrih-i Kapudan

İrfan KOKDAŞ: Osmanlı Çiftliklerinde Tek Tip Bir Demografik Yapı Var Mıydı? 19. Yüzyıl Teselya Çiftliklerinde Sosyo-Ekonomik Dinamikler ve Nüfus Yapıları

Tülin URAL: Kentsel Mekana İntizam Vermek: 1930’larda Türkiye’de Basılmış Âdâb-ı Muâşeret Kitaplarında Şehir

Bahar GÜRSEL: “Kararı Kendiniz Verin!” Erken Yirminci Yüzyıl Amerikan Tütün Reklamcılığında Doğulu Kadının ve Erkeğin Tasviri

Mehmet ERTAN: Tek Parti Döneminde Dersim/Tunceli’nin Meclis’te Temsili

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Değirmen – II (Trabzon/1949)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi – 6

Orijinal karton kapağında

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış